Studio Bez KlikyStudio Bez Kliky realizuje  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m y  o tisku a knihtisku. Vaši knihovnu, muzeum, zámeckou biblioteku či školní aulu  p r o m ě n í m e  v historickou tiskárnu n e b o dílnu, skrytou vnějším zrakům.

 

 

Nabízíme vzdělávací program o  k n i h t i s k u i knize psané, o Gutenbergově objevu, literách, o tiskařské práci. Lekce propojuje slovo předná šené s vědomostmi posluchačů, praktické ukáz ky tiskařů s prací studentů. Učíme se, ba ví me a pracujeme.

 

 

Nabízíme vzdělávací program - pracovní dílnu, která, n a p ř í č historií, studenty seznamuje se způsoby utajeného, pokoutného tisku hanopisů namířených p r o t i králi,  letáků proti bezpráví, textů, jež  n e l z e  vydat jinak než vlastním tis-kem.

historický knihtisk

leták, pamflet, samizdat